Thủ thuật máy tính

Hiệu ứng CSS3 Menu Navigation Effect

Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn chức năng CSS3 MENU NAVIGATION EFFECT. Với hiệu ứng này các bạn có thể tạo ra nhứng menu đẹp mắc và cá tính cho Website của các bạn. Hyhy nói lang mang vậy thôi 😀

CSS:

	background: #161616 url(pattern_40.gif) top left repeat;
	margin: 0;
	padding: 0;
	font: 12px normal Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
	height: 100%;
	color:#fff;
}

* {margin: 0; padding: 0; outline: none;}

img {border: none;}

a { 
	text-decoration:none; 
	color:#00c6ff;
}

h1 {
	font: 4em normal Arial, Helvetica, sans-serif;
	padding: 20px;	margin: 0;
	text-align:center;
	color:#bbb;
}

h1 small{
	font: 0.2em normal Arial, Helvetica, sans-serif;
	text-transform:uppercase; letter-spacing: 0.2em; line-height: 5em;
	display: block;
}

h2 {
	font: 2em normal Arial, Helvetica, sans-serif;
	padding-bottom:30px;
	color:#fff;
	display:block;
}

h3 {
	font: 1em Arial, Helvetica, sans-serif;
	font-weight:bold;
	color:#fff;
	display:block;
	padding:10px;
}

.container {
	width: 960px;
	margin: 0 auto; 
	overflow: hidden;
	position:relative;
	padding-bottom:50px;
}

/* FIRST EXAMPLE */
#panel { 
	width:300px;
	list-style:none; 
	padding-top:30px;
	display:inline-block;
}

#panel li { 
	border-radius:3px 3px 3px 3px; 
	margin-top:5px;
	width:150px;
	background: #000000;
	background: -moz-linear-gradient(top, #161616 0%, #000000 100%);
	background: -webkit-linear-gradient(top, #161616 0%,#000000 100%);
	background: -o-linear-gradient(top, #161616 0%,#000000 100%);
	border-left:1px solid #111; border-top:1px solid #111; 
    border-right:1px solid #333; border-bottom:1px solid #333;
}

#panel li.animation { 
	-moz-transition: all 0.4s ease-in-out; 
	-moz-transform:translateX(0px); 
	-o-transition: all 0.4s ease-in-out; 
	-o-transform:translateX(0px); 
	-webkit-transition: all 0.4s ease-in-out; 
	-webkit-transform:translateX(0px); 
}

#panel li.animation:hover { 
	-moz-transform:translateX(25px);
	-o-transform:translateX(25px);
	-webkit-transform:translateX(25px);
}

#panel li a { 
	color:#fff; 
	display:block; 
	padding:10px;
}

#panel li a:hover { 
	color:#00c6ff;
}

/* SECOND EXAMPLE */

#paneltwo { 
	width:300px;
	list-style:none; 
	position:relative;
	display:inline;
}

#paneltwo li { 
	border-radius:3px 3px 3px 3px; 
	margin-top:5px;
	width:150px;
	float:left;
	overflow:hidden;
	position:relative;
	background: #000000;
	background: -moz-linear-gradient(top, #161616 0%, #000000 100%);
	background: -webkit-linear-gradient(top, #161616 0%,#000000 100%);
	background: -o-linear-gradient(top, #161616 0%,#000000 100%);
	border-left:1px solid #111; border-top:1px solid #111; 
    border-right:1px solid #333; border-bottom:1px solid #333;
}

#paneltwo li.mask { /* It allows us to hide the link behind it */
	z-index:10; 
	overflow:hidden;
}

#paneltwo li.linkOne, #paneltwo li.linkTwo, #paneltwo li.linkThree, 
#paneltwo li.linkFour, #paneltwo li.linkFive 
{  -moz-transition: all 1s ease-in-out;
	-webkit-transition: all 1s ease-in-out;
	-o-transition: all 1s ease-in-out;
}

#paneltwo:hover li.linkOne, #paneltwo:hover li.linkTwo, 
#paneltwo:hover li.linkThree, #paneltwo:hover li.linkFour, 
#paneltwo:hover li.linkFive 
{ 	-moz-transform:translateX(0px);
	-moz-transition: all 1s ease-in-out; 
	-webkit-transform:translateX(0px);
	-webkit-transition: all 1s ease-in-out; 
	-o-transform:translateX(0px);
	-o-transition: all 1s ease-in-out; 
}

#paneltwo li.linkOne {
	-moz-transform:translateX(-90%); 
	-moz-transition-delay:0.6s; 
	
	-webkit-transform:translateX(-90%); 
	-webkit-transition-delay:0.6s; 
	
	-o-transform:translateX(-90%); 
	-o-transition-delay:0.6s; 
	
	z-index:5; 
}
#paneltwo li.linkTwo { 
	-moz-transform:translateX(-180%); 
	-moz-transition-delay:0.5s; 
	
	-webkit-transform:translateX(-180%); 
	-webkit-transition-delay:0.5s; 
	
	-o-transform:translateX(-180%); 
	-o-transition-delay:0.5s; 
	
	z-index:4;
}
#paneltwo li.linkThree { 
	-moz-transform:translateX(-270%); 
	-moz-transition-delay:0.4s; 
	
	-webkit-transform:translateX(-270%); 
	-webkit-transition-delay:0.4s; 
	
	-o-transform:translateX(-270%); 
	-o-transition-delay:0.4s;
	
	z-index:3;
}
#paneltwo li.linkFour { 
	-moz-transform:translateX(-360%); 
	-moz-transition-delay:0.3s;
	
	-webkit-transform:translateX(-360%); 
	-webkit-transition-delay:0.3s;
	
	-o-transform:translateX(-360%); 
	-o-transition-delay:0.3s; 
	z-index:2;
}

#paneltwo li.linkFive { 
	-moz-transform:translateX(-450%); 
	-moz-transition-delay:0.2s;
	
	-webkit-transform:translateX(-450%); 
	-webkit-transition-delay:0.2s;
	
	-o-transform:translateX(-450%); 
	-o-transition-delay:0.2s;
	 
	z-index:1;
}

#paneltwo:hover li.linkOne { 
	-moz-transition-delay:0s; 
	-webkit-transition-delay:0s; 
	-o-transition-delay:0s; 
	z-index:5;
}
#paneltwo:hover li.linkTwo { 
	-moz-transition-delay:0.2s;
	-webkit-transition-delay:0.2s;
	-o-transition-delay:0.2s; 
	z-index:4;
}
#paneltwo:hover li.linkThree { 
	-moz-transition-delay:0.4s;
	-webkit-transition-delay:0.4s;
	-o-transition-delay:0.4s; 
	z-index:3;
}
#paneltwo:hover li.linkFour { 
	-moz-transition-delay:0.6s;
	-webkit-transition-delay:0.6s;
	-o-transition-delay:0.6s; 
	z-index:2;
}
#paneltwo:hover li.linkFive { 
	-moz-transition-delay:0.8s;
	-webkit-transition-delay:0.8s;
	-o-transition-delay:0.8s; 
	z-index:1;
}

#paneltwo li a { 
	color:#fff; 
	display:block; 
	padding:10px;
}

#paneltwo li a:hover { 
	color:#00c6ff;
}

/* THIRD EXAMPLE */

#panelthree { 
	width:300px;
	list-style:none; 
	position:relative;
	display:inline;
}

#panelthree li { 
	border-radius:3px 3px 3px 3px; 
	margin-top:5px;
	width:150px;
	float:left;
	overflow:hidden;
	position:relative;
	background: #000000;
	background: -moz-linear-gradient(top, #161616 0%, #000000 100%);
	background: -webkit-linear-gradient(top, #161616 0%,#000000 100%);
	background: -o-linear-gradient(top, #161616 0%,#000000 100%);
	border-left:1px solid #111; border-top:1px solid #111; 
    border-right:1px solid #333; border-bottom:1px solid #333;
}

#panelthree li.mask { /* It allows us to hide the link behind it */
	z-index:10; 
	overflow:hidden;
}

#panelthree li a { 
	color:#fff; 
	display:block; 
	padding:10px;
}

#panelthree li a:hover { 
	color:#00c6ff;
}

#panelthree li.linkAnimationOne, #panelthree li.linkAnimationTwo, 
#panelthree li.linkAnimationThree, #panelthree li.linkAnimationFour, 
#panelthree li.linkAnimationFive
{  -moz-transition: all 0.5s ease-in-out;
	-webkit-transition: all 0.5s ease-in-out;
	-o-transition: all 0.5s ease-in-out;
}

#panelthree:hover li.linkAnimationOne, #panelthree:hover li.linkAnimationTwo, 
#panelthree:hover li.linkAnimationThree, #panelthree:hover li.linkAnimationFour, 
#panelthree:hover li.linkAnimationFive
{ 	-moz-animation:bounceX 0.5s linear forwards;
	-webkit-animation:bounceX 0.5s linear forwards;
}

#panelthree:hover li.linkAnimationTwo { 	
	-moz-animation-delay:0.5s;
	-webkit-animation-delay:0.5s; 
}
#panelthree:hover li.linkAnimationThree { 
	-moz-animation-delay:1s;
	-webkit-animation-delay:1s; 
}
#panelthree:hover li.linkAnimationFour{ 
	-moz-animation-delay:1.5s;
	-webkit-animation-delay:1.5s; 
}
#panelthree:hover li.linkAnimationFive 
{ 	-moz-animation-delay:2s;
	-webkit-animation-delay:2s;
}

#panelthree li.linkAnimationOne {
	-moz-transform:translateX(-100%); 
	-webkit-transform:translateX(-100%); 

	z-index:5; 
}
#panelthree li.linkAnimationTwo {
	-moz-transform:translateX(-200%); 
	-webkit-transform:translateX(-200%); 
	
	z-index:4; 
}
#panelthree li.linkAnimationThree {
	-moz-transform:translateX(-300%); 
	-webkit-transform:translateX(-300%); 
	
	z-index:3; 
}
#panelthree li.linkAnimationFour {
	-moz-transform:translateX(-400%); 
	-webkit-transform:translateX(-400%); 
	
	z-index:2; 
}
#panelthree li.linkAnimationFive {
	-moz-transform:translateX(-500%); 
	-webkit-transform:translateX(-500%); 
	
	z-index:1; 
}

@-moz-keyframes bounceX {
0% { -moz-transform: translateX(-205px); -moz-animation-timing-function: ease-in; }			
40% { -moz-transform: translateX(-100px); -moz-animation-timing-function: ease-in; }
65% { -moz-transform: translateX(-52px); -moz-animation-timing-function: ease-in; }
82% { -moz-transform: translateX(-25px); -moz-animation-timing-function: ease-in; }
92% { -moz-transform: translateX(-12px); -moz-animation-timing-function: ease-in; }			
55%, 75%, 87%, 97%, 100% { -moz-transform: translateX(0px); -moz-animation-timing-function: ease-out; }
}

@-webkit-keyframes bounceX {
0% { -webkit-transform: translateX(-205px); -webkit-animation-timing-function: ease-in; }
			
40% { -webkit-transform: translateX(-100px); -webkit-animation-timing-function: ease-in; }
65% { -webkit-transform: translateX(-52px); -webkit-animation-timing-function: ease-in; }
82% { -webkit-transform: translateX(-25px); -webkit-animation-timing-function: ease-in; }
92% { -webkit-transform: translateX(-12px); -webkit-animation-timing-function: ease-in; }
			
55%, 75%, 87%, 97%, 100% { -webkit-transform: translateX(0px); -webkit-animation-timing-function: ease-out; }
}

HTML:

<div class="container">
	<!-- FIRST EXAMPLE -->
	<ul id="panel">
    <li><h3>MENU</h3></li>
    <li class="animation"><a href="#">Link 1</a></li>
    <li class="animation"><a href="#">Link 2</a></li>
    <li class="animation"><a href="#">Link 3</a></li>
    <li class="animation"><a href="#">Link 4</a></li>
    <li class="animation"><a href="#">Link 5</a></li>
  </ul>
</div>

<div class="container">  
  <!-- SECOND EXAMPLE -->
  <ul id="paneltwo">
    <li class="mask"><h3>MENU ></h3></li>
    <li class="linkOne"><a href="#">Link 1</a></li>
    <li class="linkTwo"><a href="#">Link 2</a></li>
    <li class="linkThree"><a href="#">Link 3</a></li>
    <li class="linkFour"><a href="#">Link 4</a></li>
    <li class="linkFive"><a href="#">Link 5</a></li>
  </ul>
</div>

<div class="container">  
  <!-- THIRD EXAMPLE -->
  <ul id="panelthree">
    <li class="mask"><h3>MENU ></h3></li>
    <li class="linkAnimationOne"><a href="#">Link 1</a></li>
    <li class="linkAnimationTwo"><a href="#">Link 2</a></li>
    <li class="linkAnimationThree"><a href="#">Link 3</a></li>
    <li class="linkAnimationFour"><a href="#">Link 4</a></li>
    <li class="linkAnimationFive"><a href="#">Link 5</a></li>
  </ul>
</div>

Chúc các bạn thành công 😀

Loại file: Rar - Dung lượng: 2M - Phí tải về: Miễn phí


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *