Chia sẻ kiến thức Hướng dẫn

Hướng dẫn sử dụng cURL PHP với dữ liệu POST

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ đề cập đến cách Sử dụng cURL PHP với Dữ liệu POST. Hướng dẫn này nhằm mục đích cung cấp cho Sinh viên CNTT hoặc những lập trình viên mới sử dụng Ngôn ngữ PHP một tài liệu tham khảo hoặc hướng dẫn sử dụng MODULE cURL PHP với dữ liệu POST. Tôi sẽ cung cấp một chương trình đơn giản để cho bạn dễ hiểu nhất với hướng dẫn này.

PHP cURL là gì?

cURL là viết tắt của “Client URL’s”. Nó là một trong những module của PHP. Module này cho phép bạn gửi và nhận tệp qua HTTP. Nó cũng cho phép bạn chuyển dữ liệu như POST và GET Data. Điều này sẽ làm cho các trang web và tên miền khác nhau kết nối đơn giản.

Sử dụng cURL PHP với dữ liệu HTTP POST
Các đoạn mã sau là một ví dụ về cách sử dụng PHP cURL với POST Data cho trang web của bạn.

Tạo file Index.php
Đầu tiên, chúng tôi sẽ tạo biểu mẫu mà bạn hoặc người dùng có thể viết code dữ liệu để gửi. Tập lệnh dưới đây là một tập lệnh HTML và PHP cho dạng đơn giản cho hướng dẫn này. Trong trường hợp của tôi, tôi lưu tệp này dưới dạng index.php. Tệp cũng chứa tập lệnh để gửi Dữ liệu POSTvà Nhận đầu ra từ một URL khác bằng PHP cURL.

Tạo một trang mẫu web khác:
Giả sử rằng tập lệnh dưới đây nằm trên một trang web khác. Tập lệnh này sẽ kiểm tra xem có Dữ liệu POST được gửi cho yêu cầu hiện tại hay không. Ở đây, chỉ với mục đích trình diễn, chúng tôi sẽ chỉ xuất lại dữ liệu POST đã nhận cho người gửi. Có rất nhiều thứ bạn có thể làm ở mặt này nhưng đây không phải là mục đích của hướng dẫn.

post_api.php

Ảnh chụp trả về kết quả của các đoạn mã ở trên.

Như bạn có thể thấy, tập lệnh sau được viết tại tệp index.php. Đây là tập lệnh cURL cho phép trang web hiện tại gửi hoặc gửi dữ liệu HTTP POST đến một URL khác. Đầu tiên, bạn khởi tạo module cURL sau đó đặt một số tùy chọn cần thiết như URL và POST. Tùy chọn CURLOPT_URL trong tập lệnh cho biết nơi gửi Dữ liệu POST. Tùy chọn CURLOPT_POSTFIELDS cho biết dữ liệu chúng tôi muốn gửi. CURLOPT_RETURNTRANSFER cho biết có nắm bắt nội dung trang trả về của yêu cầu xác nhận hay không.

Loại file: Rar - Dung lượng: 1,48 KB - Phí tải về: Miễn phí


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *