Chia sẻ kiến thức

Mảng trong PHP

Mảng trong PHP là một phần rất quan trọng, nó là một biến có thể chứa được nhiều phần tử và cho phép chúng ta sắp xếp theo thứ tự, lưu trữ hoặc xóa bỏ phần tử của mảng một cách dễ dàng. Sau này học sâu về PHP các bạn sẽ thấy các mô hình MVC đều sử dụng mảng đề lưu trữ dữ liệu.Mảng gồm có key và value , key là khoá để truy cập vào từng phần tử của mảng. Các bạn có thể hiểu nôm na mảng nó cũng giống như chiếc tủ quần áo nhà mình vậy, trong tủ có nhiều ngăn mỗi ngăn lại có 1 chìa khoá riêng, bạn muốn lấy quần áo ở ngăn nào thì cần phải có được chìa khoá ngăn đó.

 Để khởi tạo mảng ta dùng từ khoá array
Cấu trúc : $mang = array(key => value);
<?php
  $mang  = array(); // khởi tạo mảng $mang rỗng
  $person = array(
         "name" => "haanhdon",
         "age" => "20",
         "gender" => "male",
         "email"=>"[email protected]"
       );
      // $person[key] => $person[value]
      // name     = haanhdon
      // age     = 20
      // .....................
  $score = array("toan" => 7,"ly" => 5,"hoa" => 3); 
?>

Khi một mảng có nhiều cặp key và value thì mỗi cặp key => value cách nhau bởi dấu phảy ” , ”

Phân loại mảng :  Mảng được chưa ra làm 3 loại chính

+ Mảng tuần tự
+ Mảng không tuần tự
+ Mảng đa chiều

1 . Mảng tuần tự
Mảng tuần tự là mảng có key là chữ số được bắt đầu bằng 0 và sắp xếp tằng dần

<?php
  $person = array("Tuấn Anh","Thành Hưng","Lan Nguyễn","Hưng");
  echo $person[0] ; // lấy ra tên Tuấn Anh
  echo $person[1]; // lấy ra Thành Hưng
  echo $person[3]; // lấy ra Hưng
?>

+ Thêm phần tử vào mảng.

<?php
  $person[] = "Văn Tuấn"; // Được thêm vào vị trí cuối cùng của mảng
  echo $person[4]; // lấy ra Văn Tuấn
?>

2 . Mảng không tuần tự
Là mảng mà key của nó không sắp xếp theo thứ tự, nó là các ký tự chữ .

<?php
  $person = array(
         "name" => "haanhdon",
         "age" => "20",
         "gender" => "male",
         "email"=>"[email protected]"
       );
  echo $person['name']; // lấy ra haanhdon
  echo $person['gender']; // lấy ra male
?>

+ Thêm phần tử vào mảng.

<?php 
  $person['single'] = "yes";
  echo $person['single'];
?>

3. Mảng đa chiều
Là 1 mảng lớn có nhiều mảng con nằm trong nó, ví dụ như cái tủ quần áo nhà bạn, trong tủ có ngăn chứa quần áo, trong mỗi ngăn đó nó lại có nhiều ngăn con để chứa những đồ khác.

<?php 
  $aosomi = array(
       "hang"  => "tomy",
       "ngaysx" => "23/07/2013",
       "chitiet" => array(
               "mau" => "den",
               "size" => 30,
               "gia" => 200000
              ),
       "loai"  => "quan ao"
     );
?>

Như vậy để biết được cái áo màu gì, chúng ta cần phải truy cập đến $aosomi[‘chitiet’][‘mau’]

<?php 
  echo "Hang san xuat : ".$aosomi['hang']."<br />";
  echo "Ngay san xuat : ".$aosomi['ngaysx']."<br />";
  echo "Mau : ".$aosomi['chitiet']['mau']."<br />";
  echo "Gia : ".$aosomi['chitiet']['gia'];
?>

4.Lặp mảng

Có nhiều cách để lặp mảng nhưng thông dụng nhất là dùng hàm foreach
 
Cú pháp : foreach($mang as $key => $value){
        // câu lệnh PHP
     }
 
<?php
  $person = array(
         "name" => "haanhdon",
         "age" => "20",
         "gender" => "male",
         "email"=>"[email protected]"
       );
  foreach($person as $key => $val){
    echo "Key : ".$key." - value : ".$val."<br />";  
  }
?>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *