Chia sẻ kiến thức

Lỗi không cập nhật được Sản Phẩm Woocommerce khi Update

Chào bà con hôm nay có 1 bạn nhờ mình sửa giúp lỗi không cập nhật được sản phẩm khi Update WordPress và Woocommerce. Thoạt nhìn ban đầu mình cũng không hiểu được nguyên nhân xuất phát lỗi trên nhưng sau khi Debug lỗi thì mình thấy xuất hiện thông báo sau:

An invalid form control with name=’_download_expiry’ is not focusable.

Sau khi tìm kiếm nguồn tôi tìm thấy các trường mẫu sau đây:

<p class=”form-field _download_limit_field “><label for=”_download_limit”>Download limit</label><input type=”number” class=”short” style=”” name=”_download_limit” id=”_download_limit” value=”-1″ placeholder=”Unlimited” step=”1″ min=”0″ /> <span class=”description”>Leave blank for unlimited re-downloads.</span></p><p class=”form-field _download_expiry_field “><label for=”_download_expiry”>Download expiry</label><input type=”number” class=”short” style=”” name=”_download_expiry” id=”_download_expiry” value=”-1″ placeholder=”Never” step=”1″ min=”0″ /> <span class=”description”>Enter the number of days before a download link expires, or leave blank.</span></p>

Lỗi trên là do thiếu trường novalidate 

Thuộc tính novalidate là một thuộc tính kiểu boolean. Khi xuất hiện trong phần tử <input> thì phần tử đó sẽ không bị kiểm tra tính hợp lệ khi gửi dữ liệu.

Bạn sửa lại theo hình nhé:  /wp-admin/edit-form-advanced.php

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *